top of page

Privacy policy

Podocontrol hecht belang aan uw privacy. Podocontrol hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Met deze tekst wil Podocontrol:

  • aangeven wie verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens;

  • een overzicht geven van de persoonsgegevens die verwerkt worden en u meedelen waarvoor ze worden gebruikt en hoelang ze worden bewaard;

  • verduidelijken met wie deze gegevens worden gedeeld;

  • u informeren over de cookies die er worden gebruikt;

  • uitleggen welke rechten u heeft.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, Podocontrol,Hoge bokstraat 195 - 9111 Belsele, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: informatiebeheer.

 

Een overzicht van de gegevens die verwerkt worden

Podocontrol verzamelt gegevens over u als u zich registreert bij Podocontrol, als u haar website bezoekt of als u beroep doet op haar diensten.

Het gaat over de gegevens die u aan Podocontrol meedeelt wanneer u met haar contact opneemt, zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook over gegevens met betrekking tot de diensten waarvan u gebruik maakt. Podocontrol verzamelt ook gegevens wanneer u vrijwillig enquêtes invult, feedback geeft of aan wedstrijden deelneemt.

Kinderen mogen alleen samen met hun ouders of voogden, gebruik maken van de diensten van Podocontrol. Indien u minderjarig bent (jonger dan 18 jaar), vragen wij u om geen persoonsgegevens aan Podocontrol over te maken.

 

Verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Zogenaamde gevoelige gegevens toegevoegd aan aanvragen voor producten en/of diensten van Podocontrol met mogelijks medische of gezondheidsgegevens zijn desgevallend essentiële informatie en worden in zulke situaties enkel verwerkt op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming zal u worden gevraagd op het moment dat u klant wordt bij Podocontrol. Alle gegevens worden met de grootste zorg verwerkt en beschermd via end-to-end versleutelde SSL verbindingen.

 

Hoe en waarom verwerkt Podocontrol uw gegevens?

Podocontrol verzamelt en gebruikt de gegevens en informatie die op u betrekking heeft nooit zonder een wettelijke basis. Een wettelijke basis kan uw toestemming zijn. Soms zal Podocontrol uw uitdrukkelijke toestemming vragen. In andere gevallen kan Podocontrol uw toestemming afleiden uit uw acties en uw gedrag (bv. surfen op website van Podocontrol, het invullen van een formulier, het gebruiken van een dienst). Een andere wettelijke basis is er wanneer het verwerken van uw gegevens nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of het nakomen van een verplichting door Podocontrol. Het kan ook zijn dat de gegevens noodzakelijk zijn voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Podocontrol. In dat geval zal Podocontrol steeds afwegen of uw eigen belang of uw fundamentele rechten niet zwaarder doorwegen.

Podocontrol verwerkt uw gegevens enkel om de door u gevraagde informatie, diensten of publicaties te verstrekken en/of leveren, maar ook om haar activiteiten te beheren, haar website te beheren en te verbeteren of om statistische analyses over haar diensten te genereren.

Uw gegevens worden ook verwerkt om u te informeren over activiteiten en aanbiedingen van Podocontrol. Deze informatie kan geselecteerd worden op basis van een analyse van uw profiel.

In elk geval verwerkt Podocontrol alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de voornoemde doeleinden.

Podocontrol kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Podocontrol-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Podocontrol-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Podocontrol kan uw persoonsgegevens echter wel delen met een aantal derden, zoals de postdiensten, data-verwerkingsleveranciers, een reclame- en marketingbureau, etc. Podocontrol is genoodzaakt uw gegevens aan deze derden over te maken, opdat deze in haar naam diensten kunnen verlenen. In

Voor zover u daarvoor toestemming geeft, kan Podocontrol uw gegevens ook doorgeven aan derden die u informatie willen sturen over de diensten die zij verleent.

In bepaalde omstandigheden is Podocontrol verplicht om uw gegevens aan derden door te geven. Dit is het geval wanneer dit wordt voorgeschreven door de wet- of regelgeving, in het kader van een gerechtelijke procedure of wanneer een overheidsinstantie Podocontrol hierom verzoekt.

Soms is Podocontrol genoodzaakt om uw gegevens door te geven aan derden, wanneer zij oordeelt dat dit wenselijk is in het kader van een onderzoek naar illegale activiteiten en om enige vorm van schade te voorkomen.

Indien alle of een deel van de activiteiten van Podocontrol worden verkocht of overgedragen, behoudt Podocontrol zich het recht voor om ook uw persoonsgegevens over te dragen. In dat geval zal Podocontrol de nodige inspanningen leveren om u hiervan in kennis te stellen en ervoor zorgen dat degene die uw gegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met deze privacy clausule. In dat geval dient u zich voor verdere vragen te richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens.

 

Worden uw gegevens doorgegeven aan het buitenland?

Het is mogelijk dat Podocontrol uw gegevens dient over te dragen naar een server in het buitenland of aan derden waarop wij beroep doen om uw gegevens te verwerken. Dit is noodzakelijk om de overeenkomst tussen Podocontrol en uzelf uit te voeren. Vanzelfsprekend gebeurt dit overeenkomstig hetgeen wordt opgenomen in deze privacy verklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Welke rechten heeft u?

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Podocontrol, Hoge bokstraat195 -9111 Belsele, info@podocontrol, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan uw gegevens ook laten verwijderen en u kan zich verzetten tegen de verwerking ervan. Hiertoe kan u contact opnemen met Podocontrol. De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

U kan zich daarnaast op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van directe marketing. Ook hiervoor kan u contact opnemen met Podocontrol via voormelde contactgegevens.

 

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Sommige cookies – functionele cookies – zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan u niet weigeren als u de website van Podocontrol wil bezoeken. Andere cookies – analysecookies – worden gebruikt voor analytische doeleinden van het websiteverkeer. Die kan u wel weigeren indien u dit wenst. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kan Podocontrol u geen correcte werking van de website garanderen.

 

De cookies die Podocontrol gebruikt, zijn de volgende:

 

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

De beveiliging van uw gegevens?

Podocontrol zorgt ervoor dat uw gegevens beveiligd worden door gebruik te maken van voldoende en gepaste veiligheidsmaatregelen, zowel op technisch, op fysiek als op administratief vlak en dit tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vormen van vernietiging, verlies, wijziging, onthulling of gebruik

 

Wijziging in deze privacyclausule

Deze privacyverklaring wordt op regelmatige basis bijgewerkt om op die manier ten allen tijde de verwerking van uw gegevens op correcte wijze weer te geven.

U wordt hierover niet voorafgaand geïnformeerd. Bovenaan deze verklaring vindt u de datum van de laatste bijwerking.

bottom of page